کد حرکت متن دنبال موس Hidden girl

سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میگن سختیها نمک زندگی اند


اما هیشکی نفهمید وا3 من ک خاطراتم زخمی ست


این نمک شوری نداره!


 مزه "درد" میده. . .

دلتنگی,تنهایی,متن تنهایی,پسرک تنها,پسر تنها,دلنوشته,متن عاشقانه جدید,دل نوشته,دلنوشته های زیبا,دلنوشته زیبا,متن های عاشقانه,متن ودل نوشته,متن دلتنگی,متنهای عاشقانه,دلتنگ شرشربارون,متن عاشقانه,رمان عاشقانه,متن احساسی,عاشقانه,متنهای دلتنگی,متن زیبا,حقیقت های روزگار,داستانهای کوتاه و آموزنده,مطالب جالب و طنز,رمانهای عاشقانه,دل شکسته,متن احساسی زیبا,متنهای قشنگ,خضری,متن عشقولانه,احساسات پسر,پسرتنها,دلتنگ,مطالب عاشقانه,متن وعکس عاشقانه,نامه عاشقانه,رمان عاشقانه,کلبه عشق,دلتنگی های من,متن وعکس زیبا,مطالب زیبا,


[ یکشنبه 92/12/4 ] [ 1:32 صبح ] [ ghazal ]

نظر

شکـــ نکـــــن !
آیــ?ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه
گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !
قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !
برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود
آنقـــــدر خــــوشـــبـ ــتـــــ میکنــم کـــه
بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے
بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ  !!!

دلتنگی,تنهایی,متن تنهایی,پسرک تنها,پسر تنها,دلنوشته,متن عاشقانه جدید,دل نوشته,دلنوشته های زیبا,دلنوشته زیبا,متن های عاشقانه,متن ودل نوشته,متن دلتنگی,متنهای عاشقانه,دلتنگ شرشربارون,متن عاشقانه,رمان عاشقانه,متن احساسی,عاشقانه,متنهای دلتنگی,متن زیبا,حقیقت های روزگار,داستانهای کوتاه و آموزنده,مطالب جالب و طنز,رمانهای عاشقانه,دل شکسته,متن احساسی زیبا,متنهای قشنگ,خضری,متن عشقولانه,احساسات پسر,پسرتنها,دلتنگ,مطالب عاشقانه,متن وعکس عاشقانه,نامه عاشقانه,رمان عاشقانه,کلبه عشق,دلتنگی های من,متن وعکس زیبا,مطالب زیبا,[ یکشنبه 92/12/4 ] [ 1:19 صبح ] [ ghazal ]

نظر


ه?چوقت نفهم?دم اون? که دوسش دارم رو چجور? نگه دارم !
وقت? خ?ل? خ?ل? خ?ل? کوچ?ک بودم ش?شه ش?رم رو خ?ل? دوست داشتم برا?
هم?ن ه?چوقت از خودم جداش نم? کردم و
هم?شه تو دستم بود , اما ?ه روز از دستم افتاد و ... شکست .
اونوقت فهم?دم اون? که دوسش دارم رونبا?د همش تو دستم بگ?رم
چون ممکنه از دستم ب?فته و بشکنه !
?کم بعد از اون , توت فرنگ? رو خ?ل? دوست داشتم ,
برا? هم?ن ?ه شب توتفرنگ? هامو با خودم بردم تو تخت خوابم
 که پ?شخودم بخوابن , اما صبح که ب?دار شدم د?دم
همه? توت فرنگ?ام له شدن .
اونوقت فهم?دم اون? کهدوسش دارم رو نبا?د ببرم تو تخت خوابم
چونخراب م?شه !
چند وقت بعدش ?ادمه ماه?
هفتس?نمون رو خ?ل? دوست داشتم
 و م? خواستم فقط مال خودم باشه , برا? هم?ن
از تو تنگ آبدرش آوردم و تو کمدم قا?مش کردم ,
اما فرداشکه رفتم سراغش د?دم د?گه تکون نم? خوره !
اونمرده بود . اونوقت فهم?دم اون? که دوسش دارم
رو نبا?د تو کمدم قا?مش کنم چون م? م?ره !
مدتها بعد ?ه بار دا??م ?ه ش?ر?ن? عروسک? برام خر?د
و من خ?ل? دوسش داشتم برا? هم?ن بغلش کردم
و فشارش دادم اما سرش کنده شد .
اونوقتفهم?دم اون? که دوسش دارم رو نبا?د بغلش کنم
فشارش بدم چون سرش کنده م?شه !
وقت? مدرسه م? رفتم ?ه آبرنگ داشتم که خ?ل? دوسش داشتم
و به همه ? هم ک?س?ام نشونش م? دادم
اما ?هروز د?دم که تو ک?فم ن?ست و ه?چوقت معلوم
نشد که ک? اونو برداشته .
اونوقت فهم?دم اون?که دوسش دارم رو نبا?د به ه?چ کس نشون بدم
چون ممکنه ازم بدزدنش !
! وقت? ?ه نفر رو دوست داشتم
هم?شه بهش م? گفتم که دوسش دارم
و بخاطرشهر کار? م? کردم اما وقت? د?دم
داره ازم دورم?شه فهم?دم د?گه نبا?د بهش بگم دوسش دارم
وگرنه از دست م?دمش !
برا? هم?ن د?گه نگفتم دوسش دارم ,
د?گه آزاد گذاشتمش, تو دستمنگرفتمش که ب?فته بشکنه , تو کمدم قا?مش نکردمکه بم?ره ,
تو بغلم فشارش ندادم که سرش کندهبشه ,
به کس? نشونش ندادم که ازم بدزدنش ,
نگران از دست دادنش نشدم که از دستم بره ... اما
?ه روز که برگشتم بهش نگاه کردم د?دم
سرش باکسا? د?گه ا? گرم شده و منو فراموش کرده....
ه?چوقت نفهم?دم اون? که دوسش دارم رو
چجور? نگه دارم !!!
هرکی میدونه بگه


[ یکشنبه 92/12/4 ] [ 1:17 صبح ] [ ghazal ]

نظر

 

هـــی لعنتــــــی....

اون طوریــم که تـــو فکــر میکنـــی نیســـت...

شایــد عاشقـــت بودم یه روزی....

ولــی ببیــن بــی تـــو، هــم زنــده ام...

هــم زنــدگی میکنـــم...

فقط گاهــی در ایــن میــان.......

یــادتــــــــ.........

زهـــر میکنــد به کامــم زندگــی را ...

همیـــــــــن...
.
.
.
.
.
من فــرامــوش نکـــرده ام...[ شنبه 92/9/16 ] [ 11:51 صبح ] [ ghazal ]

نظر

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف !
دیگران عاشقانه هاى مرا می خوانند و یاد عشق خودشان می افتند !
و تو… حتى نگاه هم نمی کنى …!

خیلی سخته دلت هوای یه نفر رو بکنه
ولی نتونی بگی
خیلی سخته دلت بخواد صداش رو بشنوی

ولی نتونی زنگ بزنی.[ شنبه 92/9/16 ] [ 11:49 صبح ] [ ghazal ]

نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه